วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แบบฝึกหัดบทที่ 2

แบบฝึกหัดบทที่ 2

ตอนที่1 จงเติมคำตอบหรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. การทำงานของคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1.การรับข้อมูลและคำสั่ง
2. การประมวลผลและคิดคำนึง 3. การเก็บข้อมูล 4. นำเสนอผลลัพธ์
2. หน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่เหมือน มันสมองของคอมพิวเตอร์
3. เมนบอร์ดทำหน้าที่อะไร เป็นแผงวงจรไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไว้ประกอบชิ้นส่วนสำคัญ
4. จงบอกชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ CPU, RAM , MATNBOARO
HARO , DISKDRIVE , ช่องขยาย
5. ความละเอียดในการแสดงผลของจอภาพวัดเป็น R Pixel
6. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ คือ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม
7. ส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผลคำสั่ง และควบคุมการทำงานเรียกว่า CPU
8. หน่วยความจำที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบชั่วคราว เรียกว่า แรม
9. อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุด คือ เมนบอร์ด
10. จงบอกอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ , เครื่องสแกนภาพ , โมเด็ม

ตอนที่2 จงทำเครื่องหมายกากบาท ( x ) ลงหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด
1. ค. แสดงผลข้อมูล
2. ก. พิกเซล
3. ง. ผิดเฉพาะข้อ ค.
4. ก. รับข้อมูล
5. ง. ผิดเฉพาะข้อ ก.
6. ข. ซีพียู
7. ก. เมนบอร์ด
8. ก. เพราะแผงวงจรไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไว้ประกอบชิ้นส่วนสำคัญ
ของคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถใช้งานได้
9. ง. ถูกทุกข้อ
10. ง. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น